Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

Làm thế nào để quản lý sử dụng tên miền như Windows Active Directory với vCloudPoint zero client

By
Phạm Hoàng Nhật Minh
on 21:57 25/05/2018 50 lượt xem

1, Hệ thống tên miền của bạn nên bao gồm ít nhất một Domain Controller và một server chia sẻ đã tham gia hệ thống Domain.

2, Cài đặt Vmatrix Server Manager trên server chia sẻ.

3, Tạo người dùng trên Domain Controller.

(Lưu ý:khi user không được tạo ra thông qua Vmatrix Server Manager, bạn phải tự thêm user đó vào Group User Remote Desktop.)

4, Đăng nhập vào máy chủ với vCloudPoint zero client. Hosts sẽ tự động được ghi nhận nếu đã gia nhập Domain. Những hình ảnh dưới đây cho thấy hai tùy chọn đăng nhập:

 

+ Dòng đầu tiên ” VCLOUDPOINT ” được chọn để đăng nhập Domain.

+ Dòng thứ hai ” local account ” là để đăng nhập tài khoản local. Nếu người dùng chọn đăng nhập tài khoản local, họ đang đăng nhập trên máy chủ chứ không phải trên Domain.

  1. Chọn một Domain và sau đó nhập tên tài khoản và mật khẩu của bạn.

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

1, Bạn không thể đăng nhập vào tài khoản quản trị Domain từ zero client. Loại bỏ các tài khoản quản trị trong nhóm vMatirx Server Remote Users trên các máy chủ chia sẻ.

+Computer Management -> local user and groups -> groups-> group vMatirx Server Remote Users

2, Doman NTLM không được hỗ trợ .

Chú thích:

  1. Theo mặc định, chỉ những người dùng trong nhóm quản trị có thể đăng nhập vào Domain Controller từ xa, người dùng trong Remote Desktop User Group không thể.

Keep Informed

About This Community

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Read Guidelines

Question tools

1 follower(s)

Stats

Asked: 21:57 25/05/2018
Seen: 50 times
Last updated: 21:57 25/05/2018